Εμφάνιση πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου

* Η αίτηση εγγραφής θα εγκριθεί από τον εκπαιδευτικό μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος γνωριμίας
και αφού έχετε συμφωνήσει να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα μαθημάτων.